Glosar

Slurm – Simple Linux Utility for Resource Management je brezplačen in odprtokodni razporejevalnik poslov za jedra, podobna operacijskim sistemom Linux in Unix, ki upravlja računske vire in razporeja naloge na njih. Je programska oprema, ki se uporablja na gruči Vega.

Razporejevalnik – Programska oprema, ki se uporablja za iskanje ustreznih virov za izvajanje računskih nalog, dodeljuje vozlišča, centralne procesne enote, pomnilnik in druge vire ter razporeja izvajanje poslov na njih.

Particija – Particija je nabor računskih vozlišč s skupno funkcijo. V nekaterih batch sistemih se imenuje tudi vrsta.

Vozlišče – Vozlišče je fizični strežnik, ki lahko obdeluje računske naloge in izvaja batch posle. Medsebojno je povezano z drugimi vozlišči in vsebniki, centralnimi procesnimi enotami, pomnilniki ter drugimi napravami.

Posel – Posel (batch posle) je osnovna enota računanja v Slurmu. S posli se viri za določen čas dodeljujejo uporabnikom.

Koraki posla – Koraki posla so nabor nalog znotraj posla.

Naloga – Naloga je eden proces. Večprocesni program zajema več nalog.

Starost – Starost je dolžina časa, ko je posel čakal v vrsti, da bo na voljo za razporejanje.

Prioriteta – Prioriteta se uporablja za razporejanje čakajočih poslov v vrsti, pri čemer se posli, ki so točkovani višje, izvedejo pred posli, ki so točkovani nižje. Izračun prioritet v glavnem temelji na zgodovini uporabe virov gruče s strani računa – računi z visoko porabo (torej veliko posli in veliko centralnimi procesnimi enotami) imajo nižje prioritetne ocene kot računi z nižjo porabo.

Omejitve – Za zagotavljanje pravičnega dostopa do računskih virov se uporabljajo razne omejitve. Glavna omejitev je maksimalno število centralnih procesnih enot, ki jih uporablja račun ali uporabnik.

Pravičen delež – Pravičen delež je eden od dejavnikov, ki določajo prioriteto posla. Izračuna se na osnovi efektivne porabe uporabnika (pretekla poraba) in količine virov, ki jih ta uporabnik lahko porabi.

QOS – Kakovost storitve (angl. Quality Of Service) vsebuje nabor pravil, ki veljajo za posel.

Zasipanje – Zasipanje (angl. backfill) je metoda, ki jo razporejevalnik uporablja za najboljšo možno uporabo virov. S tem se omogoča, da se (manjši) posli z nižjo prioriteto, začnejo pred večjimi posli z višjo prioriteto, če to ne vpliva na začetek dolgega posla.

Infiniband – Infiniband medsebojno povezano omrežje, ki se uporablja na gručah Vega. Različica omrežja infiniband HDR (high data rate) omogča prenos podatkov do 200 Gb/s.