Skip to content

GROMACS

GROMACS je odprtokodni program, namenjen visoko zmogljivi mulekolarni dinamiki in izhodni analizi.

Licenca

GROMACS je brezplačen program, izdan z licenco GNU Lesser General Public License (LGPL), različica 2.1..

Namestitev in uporaba:

GROMACS na voljo na gruči kot modul ali kot vsebnik Singularity.

Moduli:

module av GROMACS

Izpis:

-------------------------------------------------------------------------------------------------- /ceph/hpc/software/modulefiles --------------------------------------------------------------------------------------------------
  GROMACS/GROMACS-2021.3-gcc-GPU  GROMACS/GROMACS-2021.3-gcc

--------------------------------------------------------------------------------------------- /cvmfs/sling.si/modules/el7/modules/all ----------------------------------------------------------------------------------------------
  GROMACS/2019-foss-2018b          GROMACS/2021.3-foss-2021a-CUDA-11.3.1-PLUMED-2.7.2  GROMACS/2021.5-foss-2021b-PLUMED-2.8.0
  GROMACS/2020.4-foss-2020a-Python-3.8.2  GROMACS/2021.5-foss-2021b-CUDA-11.4.1         GROMACS/2021.5-foss-2021b       (D)

Vsebniki Singularity:

ls -al /ceph/hpc/software/containers/singularity/images/gromacs-*

Izpis:

 ... /ceph/hpc/software/containers/singularity/images/gromacs-2021.3-gpu.sif
 ... /ceph/hpc/software/containers/singularity/images/gromacs-2021-gpu.sif
 ... /ceph/hpc/software/containers/singularity/images/gromacs-2022.1-gpu.sif
 ... /ceph/hpc/software/containers/singularity/images/gromacs-2022.3-gpu.sif

Izgradnja vsebnika za GROMACS:

GPU

Katalog NVIDIA NGC ponuja optimiziran vsebnik za GROMACS s podporo GPU, ki ga lahko prevedete s spodnjim ukazom:

singularity build gromacs-gpu-<tag>.sif docker://nvcr.io/hpc/gromacs:<tag>
singularity build --fakeroot gromacs-gpu-2022.3.sif docker://nvcr.io/hpc/gromacs:2022.3

Če na sistemu nimate administratorskih pravic, uporabite za izgradnjo vsebnika stikalo --fakeroot. Če stikalo ni omogočeno, pišite na support@sling.si.

SBATCH

Primer uporabe vsebnika Singularity na CPU in GPU

Vsebniki GROMACS Singularity so že na voljo na gruči, najdete jih v direktoriju:

/ceph/hpc/software/containers/singularity/images/

Primer skripte SBATCH

Primer modula:

#!/bin/bash

#SBATCH --job-name=my_job
#SBATCH --partition=cpu
##SBATCH --ntasks=64
#SBATCH --nodes=6
#SBATCH --mem-per-cpu=1GB
#SBATCH --ntasks=256
#SBATCH --ntasks-per-node=256
#SBATCH --cpus-per-task=1
#SBATCH --nodes=1
#SBATCH --output=%j-sling.out
#SBATCH --error=%j-sling.err
#SBATCH --time=1:00:00

module purge
module load GROMACS/GROMACS-2021.3-gcc

export OMP_NUM_THREADS=1

export UCX_TLS="self,shm,rc,dc"
export OMPI_MCA_PML="ucx"
export OMPI_MCA_osc="ucx"
export OMP_NUM_THREADS=1

gmx_mpi grompp -f bench.mdp -c bench.gro -r bench.gro -p bench.top -n bench.ndx -o bench_$SLURM_NTASKS.tpr

Primer uporabe vsebnika Singularity:

#!/bin/bash

#SBATCH --nodes=1        # number of nodes
#SBATCH --gres=gpu:4       # request 4 GPUs per node
#SBATCH --ntasks-per-node=16   # request 16 MPI tasks per node
#SBATCH --cpus-per-task=8    # 8 OpenMP threads per MPI process
#SBATCH --mem=0         # Request all available memory in the node
#SBATCH --time=1:00:00    # time limit (D-HH:MM:ss)

export OMP_NUM_THREADS=8

srun --hint=nomultithread singularity exec --nv /ceph/hpc/software/containers/singularity/images/gromacs-2021.3-gpu.sif gmx mdrun -nb gpu -pin on -v -noconfout ....

Dokumentacija